select language english deutsch
Nemocnice Kvalita péče Certifikace

Certifikace Nemocnice Blansko

Akreditace kvality Nemocnice Blansko

Akreditace kvality Nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko ve dnech 19. a 20.10. 2017 úspěšně absolvovala reakreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí, o.p.s


Cílem akreditace je posouzení shody správného nastavení jednotlivých procesů v nemocnici, a to zejména dodržování národní legislativy, poskytování bezpečné péče pacientům, správného vedení zdravotnické dokumentace, ordinace léčiv a jejich skladování, týmové spolupráce, komunikace a předávání pacientů, dodržování hygienických požadavků, podávání stravy pacientům, edukace pacientů, správné stanovení kompetencí jednotlivých zdravotnických pracovníků, identifikace rizikových oblastí a nastavení preventivních opatření. Akreditace je zaměřena také na provozy technické, zejména bezpečnost používané přístrojové techniky, bezpečí prostředí pro pacienty, personál a zvládání krizových situací.Certifikát je udělen na 3 roky.soubor ke stažení

Certifikace Nemocnice Blansko dle ČSN EN ISO 9001

Certifikace Nemocnice Blansko dle ČSN EN ISO 9001

V prosinci roku 2015 úspěšně proběhla recertifikace kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 z hlediska požadavků kritérií a posouzení trendu zlepšování.

Certifikát je platný na 3 roky. Každý rok je v Nemocnici Blansko prováděn dozorový audit.Nemocnice Blansko převzala certifikát kvality již v roce 2007. Certifikace nemocnice přispěla především ke standardizaci a možnosti měření jednotlivých procesů prováděných v nemocnici. Kvalita se stala pro nemocnici kontinuálním procesem, jehož cílem je neustálé zvyšování úrovně poskytované zdravotní péče s ohledem na bezpečí pacientů.

soubor ke stažení

Osvědčení o splnění podmínky Auditu II dle NASKL

Osvědčení o splnění podmínky Auditu II dle NASKL

26.dubna 2017 prokázalo oddělení klinických laboratoří Nemocnice Blansko naplňování a dodržování požadavků Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při dozorovém auditu a získalo osvědčení s platností na další 2 roky.

Absolvování Auditu II v porovnání s Auditem I s sebou nese vyšší nároky na zpracování řízené dokumentace, procesů a postupů a neustálé zlepšování managementu kvality v laboratoři. Oddělení klinických laboratoří prokazuje vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, která je základem péče o pacienta.


soubor ke stažení

Politika kvality

Politika kvality

Zajištění kvality poskytovaných služeb je jednou ze základních podmínek k úspěšnému poskytování zdravotní péče, zejména pak u lůžkových zdravotnických zařízení. Cílem zavedeného systému managementu kvality je vytvoření vstřícného a bezpečného prostředí pro pacienty, posílení odborné prestiže v oblasti kvality poskytované zdravotní péče, zvýšení spokojenosti pacientů i ostatních odběratelů služeb nemocnice, aby její postavení mezi ostatními regionálními zdravotnickými zařízeními bylo respektované a stabilní.

soubor ke stažení

Plán kvality a bezpečí zdravotnických služeb

Plán kvality a bezpečí zdravotnických služeb

Snahou nemocnice je preventivně předcházet rizikům ve zdravotnictví, a to podle nových odborných znalostí i aktuálních požadavků Ministerstva zdravotnictví, viz. příloha:

.

.

soubor ke stažení

Rada pro kvalitu

Rada pro kvalitu

Prioritou nemocnice je neustálé zvyšování kvality, proto byla stanovena Rada pro kvalitu, která je složena z vedoucích pracovníků nemocnice lékařské, ošetřovatelské a technicko provozní oblasti. Rada kvality je samostatným iniciativním a poradním orgánem ředitelky. Úlohou Rady pro kvalitu je koordinovat uplatňování, využívání a rozvoj systému kvality.

Tým interních auditorů

Tým interních auditorů

V nemocnici je vytvořen tým interních auditorů, kteří se objektivně podílí na kontrole dodržování nastavených procesů systému kvality.

.

.

.

.


2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz