select language english deutsch
Nemocnice Kvalita péče Certifikace

Certifikace Nemocnice Blansko

Akreditace kvality Nemocnice Blansko dle SAK, o.p.s.

Akreditace kvality Nemocnice Blansko dle SAK, o.p.s.

Nemocnice Blansko ve dnech 29. a 30.10 2014 úspěšně absolvovala reakreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí, o.p.s.Cílem akreditace je posouzení shody správného nastavení jednotlivých procesů v nemocnici, a to zejména dodržování národní legislativy, poskytování bezpečné péče pacientům, správného vedení zdravotnické dokumentace, ordinace léčiv a jejich skladování, týmové spolupráce, komunikace a předávání pacientů, dodržování hygienických požadavků, podávání stravy pacientům, edukace pacientů, správné stanovení kompetencí jednotlivých zdravotnických pracovníků, identifikace rizikových oblastí a nastavení preventivních opatření. Akreditace je zaměřena také na provozy technické, zejména bezpečnost používané přístrojové techniky, bezpečí prostředí pro pacienty, personál a zvládání krizových situací.Certifikát je udělen na 3 roky.soubor ke stažení

Certifikace Nemocnice Blansko dle ČSN EN ISO 9001

Certifikace Nemocnice Blansko dle ČSN EN ISO 9001

V prosinci roku 2012 úspěšně proběhla recertifikace kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 z hlediska požadavků kritérií a posouzení trendu zlepšování.

Certifikát je platný na 3 roky. Každý rok je v Nemocnici Blansko prováděn dozorový audit.Nemocnice Blansko převzala certifikát kvality již v roce 2007. Certifikace nemocnice přispěla především ke standardizaci a možnosti měření jednotlivých procesů prováděných v nemocnici. Kvalita se stala pro nemocnici kontinuálním procesem, jehož cílem je neustálé zvyšování úrovně poskytované zdravotní péče s ohledem na bezpečí pacientů.

soubor ke stažení

Osvědčení o splnění podmínky Auditu II dle NASKL

Osvědčení o splnění podmínky Auditu II dle NASKL

29.dubna 2013 byl Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře (NASKL), jakožto externím posuzovatelem kvality, proveden Audit II na oddělení klinických laboratoří Nemocnice Blansko. Jeho získání bylo jednou z hlavních priorit Nemocnice Blansko v roce 2013 a současně požadavkem zdravotních pojišťoven pro vyšší úhradu jednotlivých laboratorních výkonů.Absolvování Auditu II v porovnání s Auditem I s sebou nese vyšší nároky na zpracování řízené dokumentace, procesů a postupů a neustálé zlepšování managementu kvality v laboratoři. Posouzena byla shoda s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189. Oddělení klinických laboratoří prokázalo vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, které jsou základem péče o pacienta. Certifikát je udělen na 2 roky.

soubor ke stažení

Politika kvality

Politika kvality

Zajištění kvality poskytovaných služeb je jednou ze základních podmínek k úspěšnému poskytování zdravotní péče, zejména pak u lůžkových zdravotnických zařízení. Cílem zavedeného systému managementu kvality je vytvoření vstřícného a bezpečného prostředí pro pacienty, posílení odborné prestiže v oblasti kvality poskytované zdravotní péče, zvýšení spokojenosti pacientů i ostatních odběratelů služeb nemocnice, aby její postavení mezi ostatními regionálními zdravotnickými zařízeními bylo respektované a stabilní.

soubor ke stažení

Plán kvality a bezpečí zdravotnických služeb

Plán kvality a bezpečí zdravotnických služeb

Snahou nemocnice je preventivně předcházet rizikům ve zdravotnictví, a to podle nových odborných znalostí i aktuálních požadavků Ministerstva zdravotnictví, viz. příloha:

.

.

soubor ke stažení

Rada pro kvalitu

Rada pro kvalitu

Prioritou nemocnice je neustálé zvyšování kvality, proto byla stanovena Rada pro kvalitu, která je složena z vedoucích pracovníků nemocnice lékařské, ošetřovatelské a technicko provozní oblasti. Rada kvality je samostatným iniciativním a poradním orgánem ředitelky. Úlohou Rady pro kvalitu je koordinovat uplatňování, využívání a rozvoj systému kvality.

soubor ke stažení

Tým interních auditorů

Tým interních auditorů

V nemocnici je vytvořen tým interních auditorů, kteří se objektivně podílí na kontrole dodržování nastavených procesů systému kvality.

.

.

.

.


2008 - 2017 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz