select language english deutsch
Nemocnice Pro pacienty a veřejnost Informace pro pozůstalé

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

víme, jaký zármutek v těchto dnech prožíváte, a proto nám dovolte, abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého. Rádi bychom Vám byli nápomocni několika informacemi, které se týkají záležitostí, jež musíte bezprostředně zařídit.

Informace o zdravotním důvodu úmrtí

O úmrtí pacienta je ošetřujícím lékařem (mimo běžnou pracovní dobu lékařem ve službě) informován zpravidla telefonicky nejbližší příbuzný nebo osoba blízká, která je jako příjemce citlivých dat při příjmu do nemocnice uvedena ve zdravotnické dokumentaci hospitalizovaného. Zcela výjimečně, např. při neudání telefonického kontaktu na příbuzného či osobu blízkou, oddělení sdělí úmrtí formou doporučeného dopisu.

Nezbytné informace týkající se úmrtí podává ošetřující lékař oddělení, kde byl pacient hospitalizován.

Osobní věci pacienta

Osobě blízké po předložení občanského průkazu může být předáno oblečení, věci osobní potřeby a zubní náhrady.  Osoba blízká potvrdí převzetí věcí podpisem, uvede číslo občanského průkazu a vazbu k zemřelému. Předání osobních věcí po zemřelém provede staniční sestra nebo vedoucí všeobecná sestra směny konkrétního oddělení.

V případě, že nedojde k vyzvednutí osobních věcí po zemřelém ve lhůtě 1 měsíc od úmrtí pacienta, jsou předměty běžné denní potřeby předány k likvidaci.

Pozůstalost

Cennosti, vkladní knížky, šperky, drahé kovy, hodinky, mobilní telefon, notebook, rádio, televize, cenné papíry, bankovní karty,  hotové peníze tuzemské i zahraniční v částce nad 1 000,-- Kč a rovněž klíče od bytu/domu zemřelého podléhají dědickému řízení. Také částka starobního důchodu v případě, že byla z důvodu nepřevzetí zaslána na depozitní účet, podléhá dědickému řízení.

Pozůstalost je hlášena místně příslušnému okresnímu soudu a je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví.

Pro pozdější vyzvednutí pozůstalosti budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. Pozůstalost lze vyzvednout v pracovních dnech od 7.00 - 15.00 hod. v pokladně nemocnice (v jiném čase po telefonické domluvě tel. č. 516 838 159).

Pokud některý účastník dědického řízení (dědic či vedlejší účastník - zaměstnavatel) potřebuje některou věc patřící do dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu po zemřelém, zajištění zvířat, odstranění havárie nebo služební notebook, apod.) učiní na základě jeho důležitého zájmu neodkladné opatření kterýkoliv soud.

Notářské řízení

Dědické řízení se zahajuje, jakmile se příslušný soud dozví o úmrtí. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

Úmrtní list

Úmrtní list nevydává nemocnice, ale obecní úřad pověřený vedením matriky, v jehož obvodu osoba zemřela (Městský úřad Blansko tel. č. 516 775 807 nebo 516 775 808). Tam si ho může v úředních dnech vyzvednout pouze přímý příbuzný (manžel, manželka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci), nebo úmrtní list obdrží doporučeně poštou. Lhůta na vystavení úmrtního listu je stanovena na 30 dnů od dodání potřebných dokladů.

Osobní doklady

Občanský průkaz (rovněž cestovní pas), který měl zemřelý u sebe v době úmrtí v nemocnici, předá nemocnice na příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky. Tento úřad hlásí úmrtí na evidenci obyvatel, Centrálnímu registru pojištěnců a České správě sociálního zabezpečení. Zbrojní průkaz zemřelého je nemocnicí předán na Policii Blansko, vojenská knížka je  odeslána poštou na Krajské vojenské velitelství v Brně.

Ostatní osobní doklady zemřelého, např. řidičský průkaz, průkaz ZTP, průkaz zdravotního pojištění odevzdejte úřadům, které je vystavily. Také je třeba informovat se o způsobu odhlášení důchodu na pobočce správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště zesnulého. Ostatní osobní doklady nevyzvednuté do 1 měsíce od úmrtí pacienta jsou nemocnicí předány na příslušné instituce.

Pokud byl zemřelý pojištěn životním nebo jiným pojištěním, je třeba kopii zaplacené faktury za pohřeb spolu s pojistnou smlouvou odevzdat do příslušné pojišťovny.

Vypravení pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr pohřební služby. Pracovníci nemocnice nejsou oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Šaty pro přípravu zemřelého ke smutečnímu obřadu přijímá Vámi zvolená pohřební služba.

Pohřebné, dávka státní sociální podpory

Nárok na pohřebné má osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného činí 5 000,- Kč. Informace o způsobu podání žádosti, formulář "Žádost o pohřebné" a informace o dokladech, které je třeba předložit, Vám poskytne oddělení státní sociální podpory (úřad práce) v místě trvalého bydliště žadatele (objednavatele pohřbu). Potřebné informace, vč. formuláře v elektronické podobě lze také získat na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí v oddílu státní sociální podpora www.mpsv.cz. Zde je také výčet dokumentů, které je třeba k žádosti doložit.

Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech

Žadatel uplatňuje nárok na pozůstalostní důchod u správy sociálního zabezpečení dle místa svého trvalého bydliště. Zde obdržíte příslušnou žádost a informace o dokladech, které je nutné předložit. Potřebné informace jsou také na internetové adrese ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz v oddílu důchodové zabezpečení.

Nárok na pracovní volno v případě úmrtí

Podle nař. vl. 590/2006 Sb., máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu:

-          2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

-          1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

-          nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

 

V případě potřeby dalších informací, prosím, kontaktujte zdravotně - sociální pracovnici nemocnice na tel. č. 725 724 963, e-mail: zsp@nemobk.cz
2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz