select language english deutsch
Nemocnice Ambulantní péče Logopedická ambulance

Logopedická ambulance

Akreditované pracoviště 
Ambulance klinické logopedie získala v listopadu 2013 akreditaci k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru Klinická logopedie pro základní kmen. V červnu 2016 byla Ministerstvem zdravotnictví České republiky udělena druhá akreditace, a to pro specializovaný výcvik v daném oboru.

Logopedie jako vědní obor se zabývá komunikací, respektive narušením komunikační schopnosti. Cílem logopedické intervence je identifikovat, eliminovat, zmírnit nebo překonat,  případně předcházet danému narušení.

K dosažení cíle je využíváno aktivit diagnostických (orientační, základní a speciální vyšetření), terapeutických (stimulační, korekční nebo reedukační metody) a preventivních (konzultace a poradenská činnost).

Logopedická intervence v Nemocnici Blansko je zajišťována oddělením klinické logopedie, kde působí registrovaný klinický logoped, tedy osoba s vysokoškolským vzděláním a specializací v oboru. Péče je poskytována ambulantní formou. Klienti dochází do logopedické ambulance dle předchozího telefonického či osobního objednání. Dále je provozována u lůžka pro hospitalizované pacienty Nemocnice Blansko na  jednotlivých lůžkových odděleních (jedná se o JIP, neurologické oddělení, rehabilitační oddělení...).

Tato péče je věnována dětské i dospělé populaci a to v celém spektru narušení komunikační schopnosti.

Zvláštní místo zaujímá dospělá klientela. Nejpočetnější skupinu těchto klientů tvoří pacienti po cévních mozkových příhodách, po úrazech hlavy, s degenerativním onemocněním. Další skupina je tvořena intaktní populací s vadnou výslovností - ano i v dospělém věku je možná náprava některých vadně tvořených hlásek. Nemalé procento zaujímají klienti s poruchou přijmu potravy a polykáním. Dysfagie (jak je dané postižení nazýváno) je často součástí jiných onemocnění (po cévní mozkové příhodě, při Parkinsonově chorobě a jiných neurologických onemocnění).

Z medicínského hlediska může být právě porucha řeči u dospělých indikátorem , tzv. prvotním symptomem, některého onemocnění nebo může vznikat v opačném směru jako důsledek  onemocnění.

Individuálně je možné poskytnout těmto klientům informace ohledně rekondičních pobytů pořádaných různými organizacemi po celé České republice.

Základní kategorie narušené komunikační schopnosti:  
- vývoj řeči a jeho narušení: opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie
- získaná orgánová nemluvnost: afázie (u pacientů po cévní mozkové příhodě, úrazech...)
- získaná psychogenní nemluvnost: mutismus neboli oněmnění, elektivní neboli výběrový mutismus, surdomutismus
- narušení zvuku řeči: palatolálie (porucha řeči při rozštěpových vadách), rinofonie (huhňavost)
- narušení fluence (plynulosti) řeči: breptavost, koktavost
- narušení článkování řeči: dyslálie (vada výslovnosti), dysartrie vrozená i získaná
- narušení grafické stránky řeči: specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...)
- poruchy hlasu
- kombinované vady a poruchy řeči: narušení vznikající při zrakovém, sluchovém, tělesném či mentálním postižení

Služby

Základní logopedická péče zahrnuje: komplexní vyšetření, cílené vyšetření, terapie (péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění)


Doplňkové služby:
potvrzení způsobilosti k výkonu povolání nebo studiu, speciální programy KUPOZ, KUPREV, HYPO, KUMOT, VESELÉ MALOVÁNÍ, LOGOCANISTERAPIE, POHYBEM K ŘEČI, vyšetření bez předchozího písemného doporučení lékaře (přímé platby- viz Ceník přímých úhrad NB)

Stáže  a praxe:

Ambulance klinické logopedie poskytuje stáže na akreditovaném pracovišti pro logopedy v základním kmeni (prvních 18 měsíců specializačního vzdělávání ). Dále poskytujeme stáže  ve specializovaném výcviku (dalších 18 měsíců specializačního vzdělávání), a to podle zákona 96/2004 Sb.
Poskytujeme:
1. týdenní stáž v ambulanci pro specializovaný výcvik
2. týdenní stáž v ambulanci pro základní kmen
3. dvou týdenní stáž na lůžkách pro základní kmen

Podmínkou přijetí je Potvrzení o zdravotní způsobilosti  a potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B (minimálně 2 vakcíny ze 3), nutno doložit kopií očkovacího průkazu nebo potvrzením lékaře o daném očkování. Potvrzení o očkování může být i součástí Potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Aktuální informace: V současné době je zcela rok 2018 i rok 2019 naplněn.  Nové uchazeče o stáž nepřijímáme!

Garant: Mgr. Miroslava Dyčková, e-mail: dyckova@nemobk.cz, tel.: 516 838 391

Ceník Nemocnice Blansko - zde

Logopedická ambulance

Logopedie I. pavilon u vjezdu do nemocnice.
Lékaři: Mgr. Miroslava Dyčková
tel. 516 838 391, email: dyckova@nemobk.cz
Mgr. Lucie Gašičová
tel. 516 838 394, email: gasicova@nemobk.cz

Ordinace

Logopedická ambulance 1 pavilon u vjezdu do nemocnice Mgr. Miroslava Dyčková
Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 17:00 15:00 - 17:00 program HYPO
Středa 08:00 - 15:00 08 - 10 program KUMOT
Čtvrtek 08:00 - 15:00
Pátek 08:00 - 12:00
Logopedická ambulance 1 pavilon u vjezdu do nemocnice Mgr. Lucie Gašičová
přestávka na oběd 12:00 - 12:30
Pondělí 07:30 - 17:30
Úterý 07:30 - 14:30
Středa 07:00 - 14:30 07:00 - 10:00 program KUMOT
Čtvrtek 07:30 - 16:30
Pátek 07:30 - 11:30
Pondělí 08:00 - 15:00 9:00 - 12:30 lůžková oddělení
Úterý 08:00 - 15:00 9:00 - 12:30 lůžková oddělení
Středa 08:00 - 17:00 9:00 - 12:30 lůžková oddělení
Čtvrtek 08:00 - 15:00 9:00 - 12:30 lůžková oddělení
Pátek 08:00 - 13:00 (pouze lůžková oddělení)
Telefonické konzultace Po-Čt od 13:00 - 15:00 hod.2008 - 2018 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz