select language english deutsch
Nemocnice Ambulantní péče Logopedická ambulance

Logopedická ambulance

Akreditované pracoviště 
Ambulance klinické logopedie získala v listopadu 2013 akreditaci k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru Klinická logopedie pro základní kmen.  V říjnu 2018 byla daná akreditace prodloužena. V červnu 2016 byla Ministerstvem zdravotnictví České republiky udělena druhá akreditace, a to pro specializovaný výcvik v daném oboru.

Do ambulancí Nemocnice Blansko se od roku 2019 objednává v pracovních dnech od 13 do 14 hodin.
Děkujeme za pochopení. Nemocnice Blansko.

Logopedie jako vědní obor se zabývá komunikací, respektive narušením komunikační schopnosti. Cílem logopedické intervence je identifikovat, eliminovat, zmírnit nebo překonat,  případně předcházet danému narušení.

K dosažení cíle je využíváno aktivit diagnostických (orientační, základní a speciální vyšetření), terapeutických (stimulační, korekční nebo reedukační metody) a preventivních (konzultace a poradenská činnost).

Logopedická intervence v Nemocnici Blansko je zajišťována oddělením klinické logopedie, kde působí registrovaný klinický logoped, tedy osoba s vysokoškolským vzděláním a specializací v oboru. Péče je poskytována ambulantní formou. Klienti dochází do logopedické ambulance dle předchozího telefonického či osobního objednání. Dále je provozována u lůžka pro hospitalizované pacienty Nemocnice Blansko na  jednotlivých lůžkových odděleních (jedná se o JIP, neurologické oddělení, rehabilitační oddělení...).

Tato péče je věnována dětské i dospělé populaci a to v celém spektru narušení komunikační schopnosti.

Zvláštní místo zaujímá dospělá klientela. Nejpočetnější skupinu těchto klientů tvoří pacienti po cévních mozkových příhodách, po úrazech hlavy, s degenerativním onemocněním. Další skupina je tvořena intaktní populací s vadnou výslovností - ano i v dospělém věku je možná náprava některých vadně tvořených hlásek. Nemalé procento zaujímají klienti s poruchou přijmu potravy a polykáním. Dysfagie (jak je dané postižení nazýváno) je často součástí jiných onemocnění (po cévní mozkové příhodě, při Parkinsonově chorobě a jiných neurologických onemocnění).

Z medicínského hlediska může být právě porucha řeči u dospělých indikátorem , tzv. prvotním symptomem, některého onemocnění nebo může vznikat v opačném směru jako důsledek  onemocnění.

Individuálně je možné poskytnout těmto klientům informace ohledně rekondičních pobytů pořádaných různými organizacemi po celé České republice.

Základní kategorie narušené komunikační schopnosti:  
- vývoj řeči a jeho narušení: opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie
- získaná orgánová nemluvnost: afázie (u pacientů po cévní mozkové příhodě, úrazech...)
- získaná psychogenní nemluvnost: mutismus neboli oněmnění, elektivní neboli výběrový mutismus, surdomutismus
- narušení zvuku řeči: palatolálie (porucha řeči při rozštěpových vadách), rinofonie (huhňavost)
- narušení fluence (plynulosti) řeči: breptavost, koktavost
- narušení článkování řeči: dyslálie (vada výslovnosti), dysartrie vrozená i získaná
- narušení grafické stránky řeči: specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...)
- poruchy hlasu
- kombinované vady a poruchy řeči: narušení vznikající při zrakovém, sluchovém, tělesném či mentálním postižení

Služby

Základní logopedická péče zahrnuje: komplexní vyšetření, cílené vyšetření, terapie (péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění)


Doplňkové služby:
potvrzení způsobilosti k výkonu povolání nebo studiu, speciální programy KUPOZ, KUPREV, HYPO, KUMOT, VESELÉ MALOVÁNÍ, LOGOCANISTERAPIE, POHYBEM K ŘEČI, vyšetření bez předchozího písemného doporučení lékaře (přímé platby- viz Ceník přímých úhrad NB)

Stáže  a praxe:

Ambulance klinické logopedie poskytuje stáže na akreditovaném pracovišti pro logopedy v základním kmeni (prvních 18 měsíců specializačního vzdělávání ). Dále poskytujeme stáže  ve specializovaném výcviku (dalších 18 měsíců specializačního vzdělávání), a to podle zákona 96/2004 Sb.
Poskytujeme:
1. týdenní stáž v ambulanci pro specializovaný výcvik
2. týdenní stáž v ambulanci pro základní kmen
3. dvou týdenní stáž na lůžkách pro základní kmen

Podmínkou přijetí je Potvrzení o zdravotní způsobilosti  a potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B (minimálně 2 vakcíny ze 3), nutno doložit kopií očkovacího průkazu nebo potvrzením lékaře o daném očkování. Potvrzení o očkování může být i součástí Potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Aktuální informace: V současné době je rok 2020 zcela naplněn. Nové uchazeče o stáž pro rok 2021 zatím nepřijímáme!

Garant: Mgr. Miroslava Dyčková, e-mail: dyckova@nemobk.cz, tel.: 516 838 391

Ceník Nemocnice Blansko - zde

Logopedická ambulance

Logopedie pavilon u vjezdu do nemocnice.
Vedoucí ambulance Mgr. Miroslava Dyčková
tel.: 516 838 391, e-mail: dyckova@nemobk.cz
Logoped ve zdravotnictví Mgr. Lucie Gašičová
tel.: 516 838 394, e-mail: gasicova@nemobk.cz
Klinický logoped Mgr. Zuzana Edinová
tel.: 516 838 393, e-mail: edinova@nemobk.cz

Ordinace

Logopedická ambulance pavilon u vjezdu do nemocnice Mgr. Miroslava Dyčková
Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 17:00 15:00 - 17:00 program HYPO
Středa 08:00 - 15:00 08:00 - 10:00 program KUMOT
Čtvrtek 08:00 - 15:00
Pátek 08:00 - 12:00
Logopedická ambulance pavilon u vjezdu do nemocnice Mgr. Lucie Gašičová
přestávka na oběd 12:00 - 12:30
Pondělí 07:30 - 17:30 07:30 - 12:00 lůžková oddělení
Úterý 07:30 - 14:30 07:30 - 12:00 lůžková oddělení
Středa 07:00 - 14:30 07:00 - 10:00 program KUMOT
Čtvrtek 07:30 - 16:30 15:00 - 16:30 program Veselé malování
Pátek 07:30 - 11:30 07:30 - 11:00 lůžková oddělení
Logopedická ambulance pavilon u vjezdu do nemocnice Mgr. Zuzana Edinová
Úterý 08:30 - 16:00
Středa: 08:30 - 16:00
Čtvrtek - pouze sudé týdny 08:30 - 16:002008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz