select language english deutsch
Nemocnice Ambulantní péče Psychologie

Psychologie

Ambulance psychologie Ambulance klinické psychologie nemocnice Blansko je specializované a akreditované pracoviště poskytující péči jak hospitalizovaným, tak ambulantním pacientům a jejich rodinám. Pro koho je určena: Pracoviště zajišťuje provoz ambulantní a lůžkový. Je určena především pro dospělé a dospívající, současně zahajuje ambulantní provoz pro děti. Jak žádat o psychologickou konzultaci: Ambulantní sezení: si může pacient vyžádat prostřednictvím ošetřujícího lékaře (obvodního, psychiatrického, neurologa a dal. specialisty). Během hospitalizace: žádá pacient o konzultaci s psychologem svého ošetřujícího lékaře, který k ošetření vystaví žádost. Psycholog přichází k lůžku i na samotný pokyn ošetřujícího lékaře, pokud to stav pacienta vyžaduje. Rodina pacienta: může oslovit psychologa týmiž způsoby - během hospitalizace rodinného příslušníka prostřednictvím lékaře, ambulantně po konzultaci s lékařem rodinného příslušníka či po domluvě s klinickým psychologem. Jak se objednávat: Pokud máte již žádanku do ambulance, dodržujte prosím objednávky telefonicky. Email používejte pouze výjimečně, když se nepodaří telefonické spojení. Do ambulancí Nemocnice Blansko se od roku 2019 objednává v pracovních dnech od 13 do 14 hodin. Děkujeme za pochopení. Nemocnice Blansko. Akutní stavy: možné volat kdykoliv v ordinační době, případně se obracet na 24-hodinová krizová centra (např. PN Bohunice). Když přicházíte, jak se omlouvat ze sezení: Na ambulanci prosím neklepejte, vyčkejte na psychologa v čekárně, také budete pacienty a klepání ruší před Vámi započatou práci s jiným klientem. Omlouvejte se ze sezení s předstihem a uskutečňujte toto pouze z pádných důvodů, ambulance je vytížena a termíny je nutné plně obsazovat. Jak vím, že můžu žádat o pomoc ambulanci psychologie? Ambulance klinické psychologie je zdravotnické zařízení. Zajišťuje pomoc lidem s psychickými potížemi případně se zdravotními potížemi jiného charakteru, které mohou ovlivňovat psychiku pacienta nebo se zabývá psychickými potížemi, které zhoršují zdravotní stav. Nejedná se o zařízení poskytující koučink či seberozvojovou službu - pokud si nejste jisti, zdali poskytneme službu zrovna Vám, je možné se o tom ujistit telefonicky. Psycholog vaše potíže zhodnotí a může Vás odkázat i na jinou instituci či pomoc. Činnost ambulance: co je to psychologická diagnostika a psychoterapie? Psychodiagnostika a psychoterapie je léčebná zdravotnická odborná služba. Před zahájením péče slouží psychodiagnostika k rozpoznání psychického stavu a potíží. Pracujeme rozhovorem, dále s validními nástroji - testy, dotazníky a jinými metodami, které pacient vyplní. Dotazujeme se na potíže i doprovodu pacienta. Na vyhodnocení vyšetření se čeká a o výsledku a závěru plynoucího z vyšetření je pacient informován. Zprávu o vyšetření dostává do rukou žádající si lékař. S pacientem jsou probrána doporučení na základě nichž je zindikován další postup ? obvykle psychoterapie,včetně počtu sezení, délky trvání. Psychoterapie je léčba slovem, provádí ji k tomu kvalifikovaný odborník, který si osvojil danou psychoterapeutickou teorii a praxi. Pacientovi doporučíme jednu z variant péče na základě jeho potíží a motivace ke spolupráci: Krátkodobé krizové intervence: např. při smutku v souvislosti s úmrtím blízké osoby, v reakci na závažnou a novou diagnózu. Střednědobé setkávání : důvodem může být psychické selhávání v souvislosti se závažnou a chronickou nemocí či přítomností stresu, který provokuje dlouhodobější duševní nepohodu. Zavádíme pacienty do systematické náhledové psychoterapie: s cílem změnit jejich fungování, které jim přináší závažné potíže v sociálním kontaktu nebo v pracovním fungování nebo v náladě. Pomáháme v podpůrné psychoterapii: pacientům se např. zadaptovat na psychiatrickou diagnózu. Dále provádíme psychoedukaci, psychohygienu, poradenství rodinám. Může se o informacích ze sezení dozvědět jiný lékař či pacient? Psychoterapeut se řídí etickým kodexem, informace ze sesí nerozšiřuje, může však na jejich podkladě doporučit např. spolupráci s psychiatrem, u dětí je problematika individuální dle věku a potíží ? nakolik je rodič informován. Psychologické vyšetření slouží k informování lékaře. Činnost ambulance pro dospělé: Psychodiagnostika za účelem posouzení psychických funkcí a stavů: kognitivních funkcí (paměti, pozornosti, práce schopnosti a invalidity), emocionálních stavů (depresí, úzkostí), posouzení psychických stavů v nemoci. Individuální psychoterapie, případně partnerské poradenství (často související s nemocí jednoho z členů). Činnost ambulance pro dospívající a děti: Dětská psychodiagnostika: krizí, emocionálních potíží, nesouladů ve vývoji (vyšetřujeme závažné důvody pro sebepoškozování, suicidální pokusy apod.). Rodinná terapie: Péči o děti a dospívající opíráme o rodinnou spolupráci a péči o rodinný systém. Až následně zavádíme dítě do individuální spolupráce bez rodiče, rodič je vždy zahrnut do toho, co se s dítětem děje i přes intimní prostor, ve kterém se spolupráce odehrává. Můžeme odkázat na další spolupráci s jinými zařízeními jako střediska výchovné péče a poradny. Nově zahajujeme diagnostiku raného věku ve spolupráci s Nemocnicí Brno Bohunice, začínáme se věnovat dětem, které se vyvíjí opožděně či kvalitativně odlišně než očekáváme. Zde úzce spolupracujeme s logopedy na komplexní péči o děti s poruchou řeči. Přijímáme školní děti s odkladem docházky, či jinými školními potížemi, zde spolupracujeme s poradnami a školou. S dítětem musí přicházet rodinný zástupce a dát souhlas s péčí. Stáže, praxe pro studenty: Pracoviště má garanta a školitele při zájmu o stáže pro školence v předatestační přípravě. Spolupráce je možná na základě telefonické domluvy s vedoucím úseku psychologie a dále dle náležitostí personálního oddělení.

Psychologie

Umístění: pavilon logopedie u vjezdu do areálu
Vedoucí klinický psycholog: PhDr. Veronika Buchtová
e-mai: buchtovav@nemobk.cz
Telefon: 516 838 396
Umístění: 3.p. poliklliniky

Ordinace

Pondělí: 08:00 - 16:30 PhDr. Veronika Buchtová
Úterý: 08:00 - 16:30 PhDr. Veronika Buchtová
Středa: 08:00 - 16:30 PhDr. Veronika Buchtová
Čtvrtek: 08:00 - 16:30 PhDr. Veronika Buchtová
Pátek: 08:00 - 16:30 PhDr. Veronika Buchtová2008 - 2019 © Nemocnice Blansko; CMS: ceskyserver.cz, webdesign: jak.cz